www.talentacademy.nl Naar hoofdinhoud

Webinar: Psychiatrische behandeling van anderstaligen: de invloed van cultuur

€20,50 (exclusief BTW)

Tijdslot:

Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij aandachtspunten voor tolken en hulpverleners tijdens psychiatrische diagnostiek en behandeling van patiënten die een andere cultuur hebben en/of een andere taal spreken. Door je tijdens tolkdienst hiervan bewust te zijn, kan je een grote meerwaarde hebben voor de communicatie tussen de psychiater en patiënt.

Programma:
"In de zorg is het essentieel om nieuwsgierig te zijn naar iemands opvattingen over zijn ziek-zijn en hoe hij zich een gezond leven voorstelt. Hulpverlener en patiënt zoeken samen naar een behandeling die hen beiden past. In sommige takken van de gezondheidszorg zal die nieuwsgierigheid verder moeten gaan dan in andere. In de ggz kan iemands migratiegeschiedenis heel belangrijk zijn, net als de vraag of iemand zich in Nederland thuis voelt, of zich gediscrimineerd voelt als buitenlander. Nieuwsgierigheid is ook nodig naar de vraag of en hoe de mens in onze spreekkamer zich aanpast aan de sociale normen, waarden, plichten en rechten waarmee hij wordt geconfronteerd." - Hanneke Bot

Interessante citaten om uw gedachten eens naar uit te laten gaan in de aanloop naar dit webinar!

Het webinar begint met een inleiding over psychiatrische diagnostiek en behandeling, over de culturele aspecten daar invloed op hebben en over de rol van stressoren bij migratie en acculturatie. De begrippen 'verklaringsmodel' en 'idioms of distress' worden geïntroduceerd en uitgelegd

Daarna staan verschillende praktische aspecten centraal. Daarbij komen onder meer aan de orde:

* het belang van woordelijke vertaling;
* de waarde van toelichting in geval van zegswijzen of niet rechtstreeks vertaalbare begrippen;
* de mogelijkheid van gebruik van observaties van de tolk door de hulpverlener;
* de mogelijkheid van het geven van (ongevraagde) adviezen door de tolk in geval van specifieke culturele gewoonten en gebruiken die voor de hulpverlener mogelijk
onbekend zijn; en
* hoe als tolk om te gaan met eigen ervaringen als die raken aan het gespreksonderwerp.

Ondanks dat er tolken ingezet worden binnen de zorg lijkt het of behandeling specifiek binnen de GGZ onvoldoende succesvol is. Zowel voor de cliënt, therapeut als de tolk is de wisselwerking in de behandeling ingewikkeld vanwege verschillende culturele en inhoudelijke aspecten. Tolken kunnen vanuit hun eigen culturele bagage en expertise nog beter leren bijdragen aan de behandeling. Het gaat niet alleen om het letterlijk vertalen wat gezegd en gecommuniceerd wordt, maar ook om het begrijpen en verstaan van elkaar, het ondersteunen bij het ruimte geven aan de cliënt om zich zoveel mogelijk te kunnen uiten.

Voorbereiding:
Tolken die de Engelse taal machtig zijn, wordt geadviseerd om vooraf aan het webinar het volgende artikel te lezen:

Leanza, Y., Miklavcic, A., Boivin, I., & Rosenberg, E. (2014). Working with interpreters. In Cultural consultation: Encountering the other in mental health care (pp. 89-114). International and cultural psychology. New York, NY, US: Springer Science + Business Media.
U treft dit artikel aan in Mijn KTV > Cursussen > Documentatie

Docent:
Geert Smid. Bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld, Universiteit voor Humanistiek. Psychiater, plaatsvervangend opleider, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor NVP verbonden aan ARQ Centrum '45 / ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van PTSS en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie. Zijn huidige onderzoek over PTSS en traumatische rouw richt zich op betekenisgeving, epidemiologische en culturele aspecten, diagnose, preventie en behandeling.

Pe punten:
2

Prijsopbouw:
Webinarkosten: 15,-
Administratiekosten: €5,50

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 02 juni 2020 om 20:00 uur.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op jouw scherm.
Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat je :
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.