www.talentacademy.nl Naar hoofdinhoud

Jeugdzorgspecialisatie; tolken in de jeugdzorg

€520,50 (exclusief BTW)

Groep:

Het werken in de jeugdzorg stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond van de interventies van de jeugdzorg begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen.
Deze specialisatie bestaat uit 4 webinars van 2 uur en 2 trainingsdagen.

LET OP! DEZE SPECIALISATIE BESTAAT UIT 4 WEBINARS EN 2 TRAININGSDAGEN. U HOEFT ZICH NIET AFZONDERLIJK VOOR DE WEBINARSERIE AAN TE MELDEN.

Opmerking over deze cursus: voor deze specialisatie worden geen RTGS-punten verstrekt. De casuïstiek die besproken wordt betreft buitenlandse cliënten

Inleiding

Tolken behoeven, om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren, kennis van het veld waarin ze werken.

Het werken in de jeugdzorg stelt specifieke eisen aan de kennis, aanpak en gesprekstechnieken van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk:

- de achtergrondinformatie beter kan plaatsen als er beslissingen worden genomen en begrijpt hoe deze beslissingen tot stand zijn gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn.
- weet welke verschillende rechtbankzittingen er zijn en hoe deze procedureel verlopen.
- weet welke kenmerken bij deze doelgroep horen en welke gesprekstechnieken bij deze doelgroep ingezet kunnen worden.
- weet welke problematiek er rond vechtscheidingen speelt en wat dit vraagt van de aanpak van professionals binnen de jeugdzorg.
- weet wat verstaan wordt onder kindermishandeling en wat dit vraagt van de aanpak van de professional.

Het curriculum bestaat uit een combinatie van vier webinaropnames van twee uur en twee cursusdagen van zes lesuren. Het heeft de voorkeur de cursus in zijn geheel te volgen, echter aanmelden voor de losse webinarserie kan ook.


Overzicht van de specialisatie

Dinsdag 17 maart 2020
Webinar 1: Kaders en procedures binnen jeugdzorg

Dinsdag 24 maart 2020
Webinar 2: Werken met ouders en/of kinderen met een beperking binnen de jeugdzorg

Zaterdag 28 maart 2020
Trainingsdag 1: Tolken voor anderstaligen in de jeugdzorg: formele werksituaties

Dinsdag 7 april 2020
Webinar 3: Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg

Dinsdag 14 april 2020
Webinar 4: Veiligheid binnen jeugdzorg

Zaterdag 18 april 2020
Trainingsdag 2: Tolken voor anderstaligen in de jeugdzorg: hulpverleningssituaties


Beschrijving van de onderdelen:

Webinar 1: Kaders en procedures binnen de jeugdzorg
In dit twee uur durende webinar zal een gezin met anderstalige gezinsleden gepresenteerd en gevolgd worden. Aan de hand van dit gezin zullen de verschillende routes besproken en gevolgd worden die een gezin kan hebben binnen jeugdzorg. Tijdens de bespreking van de verschillende mogelijkheden zullen uitstapjes gemaakt worden met daarin kennis over de juridische kaders.

Webinar 2: Werken met ouders en/of kinderen met een beperking binnen de jeugdzorg
In dit twee uur durende webinar zal afwisselend casuïstiek verteld of bekeken worden en informatie geven worden over kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De informatie zal gericht zijn op specifieke kenmerken en wat dit betekent voor de begeleiding van deze doelgroep.

Trainingsdag 1: Tolken voor anderstaligen in de jeugdzorg: formule werksituaties
Deze trainingsdag koppelt de theorie uit de eerste twee webinars aan de praktijk. Dilemma's uit het werkveld worden besproken. Hoe beïnvloeden tolk- en hulpverleningsprocessen elkaar? Deelnemende tolken kunnen hun vragen stellen aan hulpverleners uit de praktijk: want wat maakt het in aanraking komen met de jeugdzorg juist extra zwaar voor anderstaligen? Wat is typerende problematiek? Welke specifieke vaardigheden vraagt dit van de tolk? Voor tolken die tolkdiensten binnen rechtbankzittingen van jeugdzorg verrichten is het goed om te weten welke verschillende rechtbankzittingen er zijn en hoe deze procedureel verlopen. Doel is dat tolken beter weten wat ze kunnen verwachten op de rechtbank. Zo biedt deze training bewustwording, inzicht en houvast voor tolksituaties binnen de jeugdzorg.

Webinar 3: Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg
In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat vechtscheidingen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn voor kinderen en welke fases en patronen er te herkennen zijn bij vechtscheidingen. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de specifieke aanpak die dit vraagt van een professional binnen de jeugdzorg. De theorie zal uitgelegd worden op basis van casuïstiek uit de jeugdzorg.

Webinar 4: Veiligheid binnen jeugdzorg
In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat kindermishandeling is, wat de signalen en de gevolgen zijn. Daarbij zullen de stappen van de meldcode behandeld worden en de verantwoordelijkheid van de professional in de jeugdzorg toegelicht worden.

Trainingsdag 2: Tolken voor anderstaligen in de jeugdzorg: hulpverleningssituaties
Deze trainingsdag koppelt de theorie uit de online lezingen 3 en 4 aan de praktijk van de tolk. Deelnemende tolken kunnen hun vragen stellen aan een zeer ervaren jeugdhulpverlener. Ook worden taal- cultuurspecifieke situaties besproken. We staan ook stil bij de verschillende problematieken en het begrip 'destructief recht': wat ligt bij ouders, bij de kinderen, wat is de impact van anderstaligheid, en eventueel licht verstandelijke beperking? Zo biedt deze training bewustwording, inzicht en praktisch houvast voor tolksituaties binnen de jeugdzorg.

Pe-punten:
Totaal: 23,5 punten
Opmerking over deze cursus: voor deze specialisatie vragen worden geen RTGS-punten verstrekt. De casuïstiek die besproken wordt betreft buitenlandse cliënten

Voorbereiding:
Casuïstiek
Beschrijf voor beide trainingsdagen een bedachte of meegemaakte situatie waarin je tolkte binnen een jeugdhulpverleningssetting gerelateerd aan de onderwerpen van de webinars. Beschrijf daarbij de gezinssamenstelling, leeftijden, welke taal? Benoem het doel van het gesprek voor de klant, voor de hulpverlener en ook jouw doel als tolk. Beschrijf een beperkt aantal dilemma’s waar je tegenaan bent gelopen, of zou kunnen lopen. Echter: schrijf deze dilemma’s op in een vraagvorm!

Maximaal 1 A4 per casus. Voor deze opdracht kunt u 0.5 pe-punt registreren.

Docenten:
Tosca Schrijver is sinds 2017 werkzaam als jeugdbeschermer (voorheen gezinsvoogd). Vrij snel hierna ook bij het Experticecentrum van de WSG (William Schrikker Groep) als trainer. Ik ervaar mijn werk als zeer uitdagend en leerzaam iedere dag weer.
Voordat zij werkzaam was binnen de jeugdbescherming heeft ze met veel met gezinnen en volwassenen gewerkt met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 'Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring in de jeugdzorg te delen met ervaren tolken. Ik kan mij voorstellen dat het tolken voor anderstaligen die in aanraking komen met jeugdzorg extra moeilijkheden met zich mee brengt. Daar zullen we tijdens de training veel aandacht aan besteden. Tot snel bij de webinars!'

Sebastiaan Boogaard is onder meer tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Werkervaring deed hij binnen de hulpverlening op bij Buro Slachtofferhulp, De Waag, Jeugdzorg, Jeugdbescherming (Gezinsvoogdij) en een instelling voor psychosociale thuiszorg. Tevens heeft hij een praktijk waarin hij therapie geeft, met name gericht op ouder-kind en gezinsrelaties als gevolg van trauma of andere schokkende gebeurtenissen.
NRC Handelsblad: “Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien".
Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat”

Twee ervaringsdeskundigen uit de Jeugdzorg:
Dirk Jan Vonk (28 maart)
Raadsonderzoeker bij Raad voor de Kinderbescherming

Marije de Boer (18 april)
GZ-psycholoog kinder en jeugd bij GGZ Delfland

Overige informatie:

WEBINARS
Data: dinsdag 17 en 24 maart en 7 en 14 april 2020 | Tijdstip: 20.00-22.00 uur (time converter)

Hoe werkt het?
Om een webinar bij te wonen, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. U kunt tijdens en na het webinar vragen stellen aan de spreker(s); dit kan schriftelijk via een chatfunctie op het webinarplatform. Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Het gaat hierbij om interactieve live-presentaties, die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.

TRAININGEN
De twee trainingsdagen vinden plaats van 9:30 tot 17:00 op de volgende data:
Zaterdag 28 maart 2020
Zaterdag 18 april april 2020

Locatie trainingsdagen:
KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE Nijkerk

OVERIGE INFORMATIE:
Catering is bij de prijs inbegrepen.
Maximaal 12 deelnemers.
U ontvangt alle documentatie in een ingebonden reader op de eerste trainingsdag
U kunt een opnamegarantie kopen voor ieder webinar via de opties in uw winkelwagen. Opnames worden gedurende 7 dagen beschikbaar gesteld. U kunt de opnames in uw eigen tijd beluisteren.