www.talentacademy.nl

Tweedelige webinarserie: Taalanalyse als middel voor herkomstbepaling

€35,50 (exclusief BTW)

Groep:

Deze tweedelige serie beschrijft aan de hand van praktijkvoorbeelden het instrument taalanalyse dat in het kader van de asielprocedure gebruikt wordt als middel tot herkomstbepaling. Bij een taalanalyse wordt op basis van dialectkenmerken het land of de regio van herkomst vastgesteld. De uitkomst is vaak van doorslaggevende betekenis bij het asielbesluit. Er wordt speciaal ingegaan op de rol van de tolk bij de taalanalyse-interviews.

Programma
Deel 1
Een introductie van taalanalyse als middel voor herkomstbepaling.

De volgende onderwerpen zullen besproken worden:
- Wat is taalanalyse?
Wanneer wordt er gebruik gemaakt van een taalanalyse? Wie gebruikt het? Wat kan wel en wat kan niet worden onderzocht door middel van een taalanalyse?

- Verschillende rollen bij de taalanalyse
Bij een taalanalyse spelen verschillende mensen een rol: de interviewer, de tolk, de analist/ deskundige. Wat doen zij en wat voor invloed hebben zij op het verloop, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de taalanalyse?

- Het interview:
Wat maakt een taalanalyse-interview anders dan de andere gehoren tijdens de asielprocedure? En wat zijn belangrijke randvoorwaarden bij een succesvol interview dat bruikbare data oplevert voor een betrouwbare analyse?

- Richtlijnen bij taalanalyse
Er is door een internationale groep linguïsten een aantal richtlijnen opgesteld, waaraan een taalanalyse zou moeten voldoen om het tot een betrouwbaar onderzoek te maken.

Deel 2
Een vervolg op het eerste webinar over Taalanalyse als middel voor herkomstbepaling.

De volgende onderwerpen zullen besproken worden:
- Taalanalyse in verschillende landen
Hoe gaan andere landen om met taalanalyse? Verschillen versus overeenkomsten. Wat is hier de rol van de tolk en hoe ziet het interview eruit?

- Taalanalyse en contra-expertise
Wanneer kan men gebruikmaken van een contra-expertise? Hoe gaat dat in z’n werk?

- Kritische kanttekeningen
Wat is de kritiek en wat zijn de alternatieven?

Werkvormen:
Bij de bovenstaande onderwerpen worden zoveel mogelijk casussen en voorbeelden uit de praktijk behandeld.

Leerdoelen:
Deelnemers hebben aan het eind van het webinar kennis van:
- Taalanalyse in internationaal perspectief
- Taalanalyse en contra-expertise
- Kritische kanttekeningen bij taalanalyse
- Taalanalyse in internationaal perspectief
- Taalanalyse en contra-expertise
- Kritische kanttekeningen bij taalanalyse

Relevantie:
In de (Nederlandse) asielprocedure spelen tolken en vertalers een belangrijke rol. Dit geldt ook voor de taalanalyses, waarbij in veel gevallen gebruik gemaakt wordt van een tolk/vertaler.

Docent
Anna de Graaf heeft in 2004 haar studie Taalwetenschap afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (specialisatie Taal- en spraakontwikkeling en taalpathologie). In 2005 startte zij haar werk voor De Taalstudio waar ze na een tussenpoos van vier jaar vorig jaar is teruggekeerd. De Taalstudio verzorgt sinds 2003 taalanalyses en contra-expertises door professionele taalkundigen. De Taalstudio treedt hierbij op als intermediair tussen personen die een taalanalyse of contra-expertise nodig hebben enerzijds en taalkundigen anderzijds, vanaf het moment van aanvraag tot en met de afronding van het rapport. Anna coördineert momenteel al het (internationale) taalanalysewerk van De Taalstudio en heeft in de loop der jaren vele lezingen en workshops gegeven over het onderwerp. Zij onderhoudt contacten met advocaten aan de ene kant en met taalkundige experts aan de andere kant.

Pe-punten
4 punten

Prijsopbouw:
Webinarkosten: €30,-
Administratiekosten: €5,50

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvang je een unieke link waarmee je je kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op je scherm.
Tijdens een live webinar kun je (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname in de map 'Opnames' in Mijn KTV. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie en certificering
Voor de verstrekking van een certificaat c.q. toekenning van pe-punten is het vereist dat je elk livewebinar volledig volgt óf achteraf de opname volledig bekijkt én het evaluatieformulier invult.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.