www.talentacademy.nl

Tweedaagse training: Tolken bij 'Burgerzaken'

€370,50 (exclusief BTW)

Groep:

De cursus ‘Burgerzaken’ richt zich op alle onderwerpen waarmee je als tolk te maken krijgt als u moet tolken bij een gesprek over ‘Burgergzaken’. Van nieuwe wetten tot beroepsprocedures. Altijd actueel en op gemeentelijk niveau toegespitst.

Programma
Dagdeel 1
Bestuursorganen
Je kunt een korte omschrijving geven van de bestuursorganen van de gemeente, hun werkwijze en de onderlinge taakverdeling.

Organisatie gemeente
Je kunt de namen van de afdelingen/sectoren/diensten van het eigen gemeentelijke apparaat opnoemen.
Je kunt opnoemen wat de hoofdtaken van de afdelingen/sectoren/diensten van het eigen gemeentelijke apparaat zijn.

Dagdeel 2
Bestanden en persoonsgegevens
Je kunt een omschrijving geven van de doelstelling van de modernisering van de GBA (mGBA).
Je kunt de functie van het Burgerservicenummer (BSN) opnoemen.
Je kunt beschrijven wat de BRP als basisadministratie betekent voor:
- de eenmalige gegevensverstrekking door de burger;
- gebruik van authentieke gegevens van de terugmelding door afnemers.

Personen- en familierecht
Je kunt de regels voor naamskeuze, naamgebruik en voornamen uit het Burgerlijk Wetboek omschrijven.
Je kunt een omschrijving geven van de begrippen ‘bloedverwantschap’ en ‘aanverwantschap’.
Je kunt aan de hand van het afstammingsrecht omschrijven wat wordt verstaan onder ‘moeder’ en ‘vader’ van een kind.

Dagdeel 3
Nederlandse nationaliteit
Je kunt benoemen op welke manieren de Nederlandse nationaliteit van rechtswege wordt verkregen.
Je kunt omschrijven wat de voorwaarden (inclusief de naturalisatieceremonie) zijn voor:
- verlening van Nederlanderschap (naturalisatie);
- optie.

Je kunt benoemen wat situaties zijn waarin de Nederlandse nationaliteit wordt verloren:
- vervallen familierechtelijke betrekkingen;
- vrijwillige verkrijging andere nationaliteit;
- afleggen verklaring van afstand;
- langdurig verblijf in het buitenland;
- intrekking naturalisatiebesluit of optiebesluit.

Dagdeel 4
Brondocumenten
Je kunt de brondocumenten van de Wet BRP opnoemen.
Je kunt opnoemen wat de hiërarchie is van de brondocumenten genoemd in art. 2.8 Wet BRP.
Je kunt de voorwaarden benoemen waaronder buitenlandse brondocumenten kunnen worden verwerkt in de BRP.
Je kunt de voorwaarden benoemen waaronder buitenlandse akten kunnen worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand in Nederland (in Den Haag). Je kunt de begrippen ‘legalisatie’, ‘verificatie’ en ‘apostille’ omschrijven met betrekking tot buitenlandse brondocumenten, zoals bedoeld in de circulaire ‘legalisatie/verificatie’ van Buitenlandse Zaken.

Beheer persoonsgegevens
Je kunt omschrijven wat er onder het begrip ‘burgerlijke staat’ verstaan wordt in de BRP en in de burgerlijke stand.
Je kunt een omschrijving geven van het begrip ‘identificatieplicht’.
Je kunt het verschil tussen ‘identificeren’ en ‘legitimeren’ beschrijven.
Je kunt benoemen wat volgens de Wet op de identificatieplicht wettelijk erkende identiteitsdocumenten zijn waarmee mensen zich kunnen identificeren.

Docent
De training zal worden uitgevoerd door Johan van de Broek. Johan is in een grote gemeente in het zuiden van het land belast met de behandeling van bezwaar- en beroepszaken op het gebied van het personen- en familierecht, het nationaliteitsrecht en het internationaal privaatrecht. Voor dagdelen die niet door Johan worden uitgevoerd, zal dat dagdeel door één van zijn docenten worden uitgevoerd die tot zijn topteam van docenten behoren.

De MariënburgGroep is opgericht in 1998 en komt voort uit de lokale overheid en het onderwijs. Daarom weten we waar het om draait bij opleidingen in uw professionele omgeving. Al ruim 20 jaar verzorgen we cursussen en trainingen voor medewerkers van gemeenten en overheid. Altijd actueel, gericht op de dagelijkse praktijk en met topdocenten voor de groep.

De MariënburgGroep heeft een kwalitatief hoogstaande docentenpool op universitair niveau tot haar beschikking. Wij hebben een heldere focus gericht op het opleiden en trainen van medewerkers binnen de lokale overheid. Dat doen wij onder andere door een pro-actieve partner te zijn van onze klanten in het optimaal ontwikkelen van mensen. Samen creëren wij succesvolle maatwerktrajecten. Daarnaast bieden wij als innovatieve opleider ook het meest actuele en vernieuwende opleidingsaanbod aan voor de individuele cursist, werkzaam binnen de (lokale) overheid.

Pe-punten:
12 punten

Tariefopbouw:
Trainingskosten: € 315,-
Administratiekosten: €15,50
Lunchkosten: €20,- per dag

Locatie:
- TVcN Hoofdkantoor, Prins Bernhardplantsoen 302, 7551 HT Hengelo
- Inloop vanaf 09:00 uur, start 09:30 uur.
- Lunch wordt verzorgd. Dieetwensen graag tijdig aangeven.