www.talentacademy.nl

Zesdelige webinarserie tolken in de GGZ

€95,50 (exclusief BTW)

Groep:
Betaling:

Deze webinarserie biedt je in 6 avonden een overzicht van waar de ggz voor staat, welke ziektebeelden worden behandeld en hoe dat gebeurt. Na een inleidend webinar, worden de belangrijkste ziektebeelden elk in een webinar besproken, evenals de meest gangbare behandelmethoden. Daarbij komen steeds de specifieke aandachtspunten voor het tolken aan bod. Elk webinar wordt op deze site meer uitgebreid beschreven.

Programma
Webinar 1 - 1 oktober 2019 - Inleiding in de ggz
1) Organisatie van de ggz (taken; indeling; beroepen)
2) BIG-register
3) Stepped en matched care
4) Zorgprogrammering/ zorgpaden
5) Ambulantisering
6) Verplichte vs vrijwillige opnamen; de Wet bopz
7) De Patiënt Vertrouwenspersoon (PVP)
8) Belangrijkste ziektebeelden en mate van voorkomen in de bevolking
9) De DSM

Telkens wordt de inhoud verbonden met de taak van de tolk en wordt ingegaan op typische houdings- of vertaalproblemen die hiermee samenhangen. Wanneer de tolk begrijpt in welk kader de gesprekken die hij/zij tolkt zich afspelen, zal de tolk beter in staat zijn een equivalente vertolking te maken; specifieke termen worden uitgelegd zodat deelnemende tolken een goede vertaling kunnen maken.

Leerdoelen
Aan het eind van het webinar is de deelnemer op de hoogte van: 1) de organisatie van de ggz (taken; indeling; beroepen) en wat dit betekent voor hun taak in de verschillende onderdelen van de ggz; het BIG-register en wat dit betekent voor de bevoegdheden van hulpverleners; het principe van stepped en matched care en wat dit betekent voor de zorg aan patiënten; zorgprogrammering en zorgpaden en wat dit betekent voor de indeling van de zorg en voor de directe patiëntenzorg; wat ‘ambulantisering’ inhoudt en hoe dit de zorg beïnvloedt; de Wet bopz en hoe de houding van de tolk in deze gesprekken afwijkt van die in andere ggz gesprekken; de rol en taak van de Patiënt Vertrouwenspersoon (PVP); de belangrijkste ziektebeelden en mate van voorkomen in de bevolking; het diagnostische classificatiesysteem dat in de ggz wordt gebruikt, de DSM-5.

Webinar 2 - 15 oktober 2019 - Psychologische behandelmethoden
Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands therapeutisch vakjargon (1 uur)
Tolkvaardigheden: Positionering en tolkhouding binnen psychologische behandelmethoden (1 uur)

Inhoud:
1) psychologische gespreksvoering; patiëntgericht communiceren; motiverende gespreksvoering
2) EMDR; GT en CGT; NET en BEPP.

Leerdoelen:
De tolk kent de achterliggende principes van psychologische gespreksvoering en heeft zicht op de opzet van de protocollen.

Webinar 3 - 12 november - Angststoornissen
Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands vakjargon aangaande angststoornissen (1 uur)
Tolkvaardigheid: Positionering en werkhouding van de tolk t.b.v. van patiënten met angststoornissen (1 uur)

Inhoud:
1) Wat is angst;
2) Effecten van langdurige angst en stress (fysiologisch, psychologisch en in gedrag);
3) Wanneer is angst een stoornis?
4) de onderscheiden angststoornissen in de DSM;
5) Behandeling van angst (de belangrijkste principes hiervan) en de taak van de tolk hierin.

Leerdoelen:
Aan het eind van het webinar weet de deelnemer hoe angst zich manifesteert, wat de functie van angst is, wanneer angst als een stoornis wordt gezien, hoe angst in het algemeen wordt behandeld en wat de moeilijke aspecten voor de tolk hierbij zijn.

Webinar 4 - 19 november - Stemmingsstoornissen en suïcidaliteit
Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands vakjargon aangaande stemmingsstoornissen (1 uur)
Tolkvaardigheid: Positionering en werkhouding van de tolk t.b.v. van patiënten met stemmingsstoornissen (1 uur).

Inhoud:
1) Wat zijn stemmingsstoornissen;
2) Diagnostiek volgens de DSM;
3) Behandeling van stemmingsstoornissen;
4) Suïcidaliteit;
5) Specifieke houdingsaspecten van de tolk.

Leerdoelen:
De tolk weet wat stemmingsstoornissen zijn, welke symptomen erbij horen; wat de oorzaken zijn; welke verschillende stemmingsstoornissen worden onderscheiden; hoe de behandeling en hulp voor patiënten met een stemmingsstoornis is georganiseerd; wat suïcidaliteit is (voorkomen en voorkomen) en weet welke houdingsaspecten van specifiek belang zijn in gesprekken met patiënten met een stemmingsstoornis.

Webinar 5 - 26 november 2019 - Persoonlijkheidsstoonissen
Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands vakjargon aangaande persoonlijkheidsstoornissen (1 uur)
Tolkvaardigheid: Positionering en werkhouding van de tolk t.b.v. van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (1 uur).

Voorbereiding
Bij de ggz-specialisatie behoort een uitgebreide syllabus. Hierin staat per webinar aangegeven welke artikelen je ter voorbereiding moet lezen. Indien je voor een los webinar inschrijft of voor de webinarserie, krijg je de betreffende artikelen digitaal aangeleverd via Mijn KTV.

Docenten
Dr. Ir. Hanneke Bot (hoofdtrainer)
Is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, eveneens onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij het doen van hun masteronderzoek. Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij nog door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen. In februari 2017 treedt zij toe tot het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

Dr. Erwin van Meekeren (webinar 5: persoonlijkheidsstoornissen)
Psychiater/psychotherapeut. Werkzaam via eigen bedrijf (ZZP). En: spreker, schrijver van boeken, coaching, deskundigheidsbevordering, teambuilding, expertises, second opinions (www.Meek-it.com)

Betrokkenheid bij kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (www.kenniscentrumPS.nl):
1 . Voorzitter podium naastbetrokkenen, Triade, E health, werk & PS
2. Deelnemer podium EPA-PS, Richtlijnbehandeling
3. Deskundige (te raadplegen)
Overige:
-Redacteur rubriek persoonlijkheidsstoornissen van www.psychiatrienet.nl
-Medeorganisator sinds 2002 van het curriculum Persoonlijkheidsstoornissen (www.benecke.nl), acht landelijke congressen per jaar en een buitenlandse week nascholing.

Specialismen:
Persoonlijkheidsstoornissen (ihb Borderline PS)
Contextuele psychiatrie (naastbetrokkenen, cultuur, werk ea omgevingsfactoren)

Inhoud:
1) Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen;
2) Diagnostische criteria volgens de DSM;
3) Overzicht van verschillende persoonlijkheidsstoornissen;
4) Persoonlijkheidsstoornissen zijn stoornissen in de interactie: hoe interfereert dit met de rol en taak van de tolk; hoe moet en kan de tolk hiermee omgaan.

Leerdoelen:
De tolk weet: a) wat een persoonlijkheidsstoornis is; b) Welke persoonlijkheidsstoornissen er bestaan; c) Wat globaal gezien de diagnostische criteria zijn; d) Welk problemen in de interactie vaak bij persoonlijkheidsstoornissen optreden, ook met tolken, en hoe hier mee om te gaan.

Webinar 6 - 3 december 2019 - Psychotische stoornissen
Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands vakjargon aangaande psychotische stoornissen en bijbehorende stoornissen in het taalgebruik (1 uur)
Tolkvaardigheid: Positionering en werkhouding van de tolk bij psychotische patiënten (1 uur).

Inhoud:
1) Wat zijn psychotische symptomen en welke psychotische stoornissen worden onderscheiden;
2) Behandeling van psychotische stoornissen;
3) De specifieke taalproblemen bij psychotische stoornissen en hoe daar als tolk mee om te gaan.

Leerdoelen:
De tolk weet a) wat zijn psychotische symptomen; b) welke psychotische stoornissen worden onderscheiden; c) wat zijn specifieke taalproblemen bij psychotische stoornissen en d) wat is de rol van de tolk hierbij.

Pe-punten:
17,75 punten

Rtgs-punten:
4,00 punten

Prijsopbouw:
Webinarkosten: €90,-
Administratiekosten: €5,50

Overige informatie
Webinar
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvang je een unieke link waarmee je kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op jouw scherm.
Tijdens een livewebinar kun je (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
Je behoudt uw recht op pe-punten mits je de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult.
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opnames volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinarserie > Evaluatie invullen. Deze vult je ná het laatste webinar in.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.